Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 25.02.2014 do 03.03.2014
 
03.03.2014
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/455/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/455/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/455/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/455/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr XLI/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 23 stycznia 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/463/14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/462/14 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/66/11 z dnia 25 maja 2011r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/461/14 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o dokonanie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminami...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/460/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orzesze na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/459/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/458/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/457/14 w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/456/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLII/455/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.02.2014
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na umieszczenie reklam w pasie drogowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym dróg publicznych gminnych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (...)
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Orzesze”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
26.02.2014
Dotyczy dokumentu: MOPS ORZESZE - Pracownik Socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: MOPS ORZESZE - Pracownik Socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 170/2013 BM Orzesze z dnia 10.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego wprowadzenia do stosowania wewnętrznej...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 169/2013 BM Orzesze z dnia 10.12.2013 r. w sprawie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 168/2013 BM Orzesze z dnia 05.12.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 167/2013 BM Orzesze z dnia 05.12.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 166/2013 BM Orzesze z dnia 05.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 165/2013 BM Orzesze z dnia 05.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 164/2013 BM Orzesze z dnia 05.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 163/2013 BM Orzesze z dnia 27.11.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.02.2014
Dotyczy dokumentu: Konsultacje Nr 3/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje Nr 3/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Projekt uchwały
Dotyczy dokumentu: Konsultacje Nr 3/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt uchwały 2"
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o korzystanie z przystanków"
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o korzystanie z przystanków
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia